Ochrana osobních údajů

Aktualizováno 20. 11. 2022

Správcem osobních údajů je MUDr. Karel Martinek, Vondroušova 1170/20, 163 00 Praha – Řepy, Česká republika, IČ 86625063 (dále jen „Správce“).

Vaše osobní údaje (dále jen „OU“) zpracovávám dle platné legislativy, především podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Jaké Vaše OU zpracovávám?
 • Základní identifikační a kontaktní údaje: jméno, ročník narození, adresa bydliště nebo kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa.
 • Informace o Vašem zdravotním stavu:
  • prodělaná onemocnění oběhového, dýchacího, pohybového nebo imunitního aparátu;
  • jiné onemocnění, které může nebo by mohlo mít přímý i nepřímý vliv na sportovní aktivitu;
  • závažnější zranění v posledních 10 letech;
  • alergie;
  • pravidelně užívané léky.
 • Vaše fotografie, video nahrávky a ev. jiná audiovizuální díla.
Účelem zpracování osobních údajů je:
 • Vaše identifikace, jakožto Klienta.
 • Diagnostika sportovních a zdravotních informací a z nich vyplývající realizace objednané Služby, tzn. příprava a doporučení odpovídající pohybové a sportovní aktivity, vč. ev. přípravy tréninkového plánu v souladu s Vašimi fyzickými a duševními předpoklady.
 • Marketingové aktivity Správce.
Právním základem zpracování Vašich OU je:
 • Oprávněný zájem správce OU dle Nařízení článek 6, odst. 1, písmeno f), a to pro účely diagnostiky Vašich sportovních a zdravotních informací před vlastní realizací Služby;
 • Zpracování Vašeho jména a kontaktních informací (adresa bydliště, telefon a e-mailová adresa) je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytovaných Službách dle Nařízení článek 6, odst. 1, písmno b);
 • Zdravotní informace, jakožto zvláštní kategorie OU, jsou zpracovány na základě Vašeho souhlasu dle Nařízení, článek 9, odst. 2, písmeno a).
 • Vaše fotografie, video nahrávky a ev. jiná audiovizuální díla zpracovávám dle Nařízení článek 6, odst. 1, písmeno a) s Vaším souhlasem.
 • Vaše osobní údaje nutné pro zřízení účtu v aplikaci TrainingPeaks, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa, věk, jsou zpracovány na základě Vašeho souhlasu dle Nařízení, článek 6, odst. 1, písmeno a).

Vaše OU jsou zabezpečeny vhodnými technickými a organizačními opatřeními, přístup k nim má výhradně osoba správce. Může docházet k automatizovanému zpracování OU. Vaše OU nejsou předávány do jiných zemí s výjimkou zřízení Vašeho osobního účtu v aplikaci TraingPeaks, kterou provozuje společnost TrainingPeaks, LLC se sídlem v USA; zásady ochrany soukromých údajů TrainingPeaks, LLC naleznete na odkazu Privacy Policy.

Dle Nařízení máte následující práva:
 • Právo na přístup (dle čl. 15 Nařízení) – Můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu (dle čl. 16 Nařízení) – Můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 • Právo na výmaz (neboli „právo být zapomenut“, dle čl. 17 Nařízení) – Můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  • vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na omezení zpracování (dle čl. 18 Nařízení) – Můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • Zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 Nařízení) – V případech předpokládaných Nařízením máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo podat stížnost (dle čl. 77 Nařízení) – Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen, může subjekt údajů uplatnit na e-mailové adrese info@cyklotrenink.com