Obchodní podmínky

Aktualizováno 20. 11. 2022

Úvod
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují poskytování a využívání trenérských a sportovních služeb, které poskytuje MUDr. Karel Martinek, IČ 86625063 společně s dalšími trenéry pod značkou Cyklotrenink (dále jen „Cyklotrenink“). VOP upravují vztah mezi Cyklotreninkem a zájemcem o poskytované služby nebo klientem (dále jen společně „Klient“).

Smluvní vztah
Smluvní vztah mezi Cyklotreninkem a Klientem vzniká na základě poptávky anebo objednávky (dále jen společně “Objednávka”) Klienta. Objednávka služeb je primárně realizována výběrem a objednáním vybraného Tréninkového programu na webu Cyklotreninku. Při realizaci Objednávky, obdrží Klient emailem od Cyklotreninku platební údaje a daňový doklad. Objednávka také může být realizována jakoukoliv písemnou formou.

Nejčastější uzavření Objednávky je prostřednictvím nákupu Tréninkového programu (dále jen „Tréninkový program“), který je v různých cenových úrovních dle rozsahu poskytovaných služeb. Tréninkový program je aktivován dnem uzavření Objednávky.

Cyklotrenink vždy na základě Objednávky Tréninkového programu zašle Klientovi výzvu k založeného klientského účtu (dále jen „Klientský účet“) a doplnění základních identifikačních údajů Klienta, jeho sportovní historie a cílů, a také základních zdravotních informací.

Na základě všech poskytnutých informací Klienta, Cyklotrenink detailně připraví tréninkový plán (dále jen „Tréninkový plán“) na nejbližší období, obvykle na následujících 7 až 14 dní. Tím je zahájené čerpání Tréninkového programu.

Cenové a platební podmínky, způsob úhrady.
Cenové podmínky jednotlivých poskytovaných služeb jsou uvedeny v sekci „Ceník“. Cyklotrenink si vyhrazuje právo Ceník kdykoli upravit a poskytovat individuální ceny dle specifického rozsahu služeb dohodnutých s Klientem. Na veškeré poskytované služby vystaví Cyklotrenink Klientovi daňový doklad – fakturu; splatnost faktury je, pokud není domluveno jinak, 7 kalendářních dní. Klient hradí služby Cyklotreninku výhradně bankovním převodem na účet uvedený na daňovém dokladu.

Služby
Základní služby
Cyklotrenink poskytuje služby v oblasti sportovního a kondičního tréninku, sportovního managementu, poradenství v oblasti sportovního vybavení, sportovní zátěžové diagnostiky a výživového poradenství.

Ostatní služby
Cyklistické kempy jsou zaměřeny na zlepšování technických dovedností v terénu. Vše je individuálně organizováno a sjednáno v návaznosti na konkrétní akci.

Osobní konzultace – Cyklotrenink poskytuje osobní konzultace po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu na vyžádání a po dohodě s Klientem.

Osobní účast trenéra – Klient si může objednat osobní přítomnost trenéra Cyklotreninku při tréninku či závodu nad rámec zakoupeného Tréninkového programu.

Vypovězení služeb
Klient může vypovědět zakoupené služby Cyklotreninku výhradně písemnou formou, nejlépe elektronicky na e-mailovou adresu info@cyklotrenink.com.

Pokud Klient objedná Tréninkový program s měsíční platbou, pak nejkratší období, po kterém může Klient službu vypovědět jsou tři měsíce. Výpověď zašle Klient písemně na e-mailovou adresu info@cyklotrenink.com. Vypovězená služba bude ukončena vždy ke konci aktuálního měsíce, kdy byla výpověď na uvedený email doručena. Případný finanční rozdíl (přeplatek či nedoplatek), který může ke dni ukončení vzniknout, je uhrazen ke dni ukončení Klientem či Cyklotreninkem, resp. vrácen zpět (dobropisován).

V případě objednání Tréninkového programu s roční platbou je automaticky sjednána služba na roční období, které začíná běžet dnem realizace Objednávky.

Ukončení z důvodů neplacení
Spolupráce Cyklotreninku je postavena na osobní důvěře a profesionalitě. V případě prvního objednání Tréninkového programu však tento nemůže být poskytnut dříve, než klient uhradí sjednanou částku. Pokud klient cenu neuhradí nejpozději v termínu 7 dní (termín splatnosti zaslané faktury), pak jej Cyklotrenink zaslaným emailem upozorní a požádá o zaplacení. Pokud Klient po upozornění neuhradí platbu faktury ani do 14 dní od termínu objednání Tréninkového programu, pak Cyklotrenink tuto fakturu stornuje, zruší přístup do Klientského účtu a tím dojde ke kompletnímu stornování původní Objednávky.

V případě opakované měsíční platby za sjednaný Tréninkový program, obdrží Klient platební instrukce a daňový doklad vždy 7 dní před termínem splatnosti. Pokud platba není provedena do termínu splatnosti, upozorní Cyklotrenink písemně (emailem) Klienta. Pokud ani pak, nejpozději do 14 dnů od termínu splatnosti a po přechozím písemném upozornění není platba uhrazena, má Cyklotrenink právo Tréninkový program ukončit a současně zrušit Klientovi přístup do Klientského účtu.

Reklamace
Reklamace objednaných služeb můžete Klient uplatnit u Cyklotreninku, a to písemnou formou na e-mail info@cyklotrenink.com .

Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů klienta probíhá dle platné legislativy

  1. za účelem uzavření smlouvy o poskytování služeb,
  2. za účelem poskytování služeb objednaných klientem,
  3. za účelem přímého marketingu,
  4. za účelem propagace služeb Cyklotrenink.

Detailní informace naleznete v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Odpovědnost za zdraví
Klient, který vstoupil do obchodního vztahu s Cyklotreninkem a využívá jakoukoli z poskytovaných služeb, tímto prohlašuje, že

  1. je zdravotně způsobilý vykonávat sportovní zátěž vyplývající z objednané služby,
  2. netrpí žádnou zdravotní indispozicí, která by měla vliv na jeho zdraví při sportovním výkonu,
  3. nezatajil Cyklotreninku žádnou zdravotní indispozici, která by mohla při výkonu sjednané služby poskytované Trenérem, vést k ohrožení zdravotního stavu nebo života Klienta,
  4. seznámil Cyklotrenink se svojí zdravotní anamnézou, především však chorobami a zdravotními omezeními, které by mohly mít negativní vliv na jeho zdraví při výkonu sjednané služby poskytované Cyklotreninkem.

Cyklotrenink nenese odpovědnost za zdravotní problémy Klienta, které vznikly v souvislosti s výkonem při sjednané službě, pokud nebyl předem písemně upozorněn Klientem na zdravotní indispozice.

Cyklotrenink důrazně doporučuje, aby Klient před zahájením spolupráce a využíváním služby

  1. absolvoval zdravotní prohlídku u sportovního lékaře a předal Cyklotreninku zprávu z této lékařské prohlídky; tuto lékařskou prohlídku doporučuje Cyklotrenink absolvovat pravidelně jednou za rok;
  2. si vyžádal zprávu o zdravotním stavu od svého praktického lékaře, kde budou uvedeny zdravotní indispozice, které by mohly mít vliv na zdraví Klienta při výkonu sjednané služby poskytované Cyklotreninkem.

V případě, že bude mít Cyklotrenink podezření na zdravotní komplikace nebo indispozice u Klienta, má právo si vyžádat potvrzení o schopnosti vykonávat sportovní zátěž a využívat sjednanou službu. Toto potvrzení musí být vystaveno buď praktickým nebo sportovním lékařem.

Duševní vlastnictví a ochrana autorských práv
Veškeré služby a produkty Cyklotrenink jsou jeho duševním vlastnictvím a bez jeho písemného souhlasu je zakázáno jejich šíření, kopírování, publikování a jiné zveřejňování, a to jak celku, tak i jednotlivých částí.

Závěrečné ustanovení
Klient zasláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s VOP, rozumí jim a souhlasí s jejich zněním.